Anticaigudes

Proteccions anticaigudes per a treballs verticals. Els equips anticaigudes, dins dels equips de protecció individual (EPIs), són aquells que tenen com a finalitat protegir als treballadors que realitzen la seva activitat en unes condicions de risc de caiguda des d’altura. Entre aquests podem trobar-hi: - Arnesos anticaigudes (EN-361, Cat. III): Pot estar constituït per bandes, elements d’ajust, sivelles i altres elements que contribueixin a subjectar-lo durant una caiguda i després de la parada d’aquesta. Si un arnés s’acobla a elements que permetin utilitzar-lo com a sistema de subjecció, aquests han de complir la norma EN-358. - Cinturó per Subjecció i Retenció (EN-358, Cat. III): Element destinat a mantenir a l’usuari en posició en el seu punt de treball i impedir que arribi a un punt des d’on pugui produir-se una caiguda. La corda de posicionament ha de complir la Norma EN-354 i els connectors, la EN-362. - Elements amarradors, cordes (EN-354): Un element amarrador és un element de connexió o component d’un sistema. Pot ser fix o ajustable i la seva longitud, incloent un absorbidor d’energia, donat el cas, i els connectors, no ha d’excedir els 2 metres. - Connectors, mosquetons (EN-362, Cat. III): Els connectors que compleixen aquesta norma s’utilitzen en els sistemes de subjecció i en els sistemes anticaigudes especificats en les normes EN-358 i EN-363, respectivament. Els elements amarradors amb connectors com a terminal s’especifiquen a la norma EN-358.

Subcategorias

Filtres actius