Guants de treball, escollir categories i pictogrames

Documentació sobre guants de treball, com escollir la talla, tipus de guants, pictogrames i normatives actuals. Tot sobre guants de treball.

L'inici mitològic dels guants:

Narra una llegenda grega que la Deessa de l'amor Afrodita va ser la primera a utilitzar el més semblant a un guant, després de ser perseguida al bosc per Adonis. No obstant això es coneix que els nòrdics van utilitzar els guants moltíssim abans per protegir-se del fred extrem i les gelades que patien. És clar que l'ús de guants o "intent de guants" d'aquell llavors no s'assemblava en res als actuals però tot i així tenia com a objectiu mantenir l'instint natural de supervivència, és a dir, evitar danys o perjudicis, res gens més lluny de a l'actualitat.

Uns anys posteriors van ser els romans els que van decidir augmentar el rang dels guants, essent un element diferenciador de riquesa i noblesa, creant classes socials segons el tipus de guants que es portaven. També s’utilizaven guants tipus manyoples per als combatents, normalment protegits amb acer, que augmentava desmesuradament el pes del "guant" fins a un punt de ser insostenible i només vàlids pels més valents.

És cert que els guants sempre han anat marcant l'època a la qual ens trobem, essent un indicador del grau de desenvolupament d'una economia (sigui rural, en l'edat antiga, o industrialitzada en els orígens de la revolució industrial). La necessitat de protegir-se un mateix davant les adversitats de l'època ha anat desenvolupant un tipus de guants diferents en cada moment.

Ara, al segle XXI, els guants segueixen el seu camí dins de la història de la humanitat i no deixen de sorprendre'ns. Els avenços i les prestacions que s'han aconseguit gràcies al nivell tècnic de fabricació i al grau de protecció aconseguit signen un dels avenços més significatius en matèria de guants de protecció.

Predir el futur dels guants és tan arriscat com predir el futur de la nostra societat. On vulguem arribar nosaltres també arribaran nostres guants. Es comenta la possibilitat en un futur pròxim de crear una societat inter-espacial a la lluna ... no ho dubtin, els guants també ens acompanyaran en aquest viatge galàctic evolucionant una vegada més per aconseguir el nostre benestar.

De totes maneres, comencem per conèixer la normativa actual, la que ens explica, ens classifica i ens diferencia l'ús dels guants en cadascuna de les nostres aplicacions del dia a dia. Només tenint clar aquests conceptes bàsics tindrem la possibilitat de sobreviure i continuar el nostre camí, evitant ser part de la història.

Els guants de treball són E.P.I.

La definició d'EPI, Equip de Protecció Individual, d'acord amb la definició del Reial Decret 773/1997 Art. 2.

"Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat".

S'exclouen d'aquesta definició els següents equips:

  • La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
  • Els equips dels serveis de socors i salvament.
  • Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre.
  • Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.
  • El material d'esport.
  • El material d'autodefensa o de dissuasió.
  • Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.

 

Avaluació de riscos:

L'avaluació de riscos és una obligació de l'empresari, sent una base per a una gestió activa de la seguretat i salut en el treball. Per tant, tal com afirma la Llei 31/1995 és obligatori:

- Planificar l'acció preventiva a partir d'una avaluació inicial dels riscos.

- Avaluar els riscos a l'hora de triar els equips de treball, substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.

És de vital importància realitzar una eficaç avaluació de riscos. Les seves funcions principals, i transcrivim literalment de la normativa, és la de "estimar la magnitud d'aquells riscos que no hagin pogut evitar-se, obtenint la informació necessària perquè l'empresari estigui en condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s'han d'adoptar ".

L'anàlisi completa de l'avaluació de riscos i com efectuar els seus passos ho podran trobar publicat a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball del Ministeri.

Quan s'han d'utilitzar guants de seguretat a la feina?

S'hauran d'utilitzar guants de seguretat a la feina quan l'avaluació de riscos ho conclogui. D'aquesta manera voldrà dir que el treballador està exposat a un risc o perill potencial pel que fa a mans i/o braços. La protecció individual mitjançant guants es necessita quan el risc no pot ser eliminat pels propis controls de l'organització, de manera que, un cop efectuats durant la prova d'avaluació, només si encara hi ha risc, s'hauran d'utilitzar els guants obligatòriament. A més, és obligació de l'empresari assegurar que els treballadors portin aquesta protecció.

Com triar quin tipus de guant necessitem?

Els guants també hauran de ser seleccionats segons l'avaluació de riscos. Segons els resultats que es concloguin tant a la identificació dels perills com la determinació del risc així com el nivell de prestació acceptable.

Hi ha una gran multitud de guants de treball per protegir una gran quantitat de riscos. Allò important és determinar aquells guants específics per protegir el que l'avaluació de risc ens exigeixi segons les tasques corresponents al seu lloc de treball. Cal tenir en compte que molts guants poden ser efectius en una situació precisa però no ser vàlides en el lloc de treball en tot el seu conjunt.

Així doncs s'haurà de triar adequadament perquè es pugui exercir l'activitat de la manera més fàcil possible maximitzant el nivell més alt de protecció.

Es poden trobar una gran quantitat de guants de protecció i el seu disseny dependrà de la seva aplicació però també dels materials utilitzats per a la seva confecció. Des guants amb els 5 dits, guants amb 3 dits, manyoples, mitenes, fins guants amb puny elàstic o de seguretat... Trobarem tantes varietats que fins i tot ens semblen infinites si ens adonem que un mateix risc, un mateix perill o una mateixa protecció al realitzar una aplicació concreta, es pot satisfer amb dues o més varietats de guants.

Escollir el tipus de guant que necessitem és també pensar en si realment és desitjable posar-se o treure el guant en qüestió de mil·lèsimes de segons o disposem de tot el temps que necessitem. Així, serà necessari exigir un guant amb un disseny que minimitzi el temps de col·locació i, de la mateixa manera, el temps de retirada del guant. Només minimitzant dit temps, en alguns treballs, evitarem exposar-nos al perill o no l’augmentarem de forma substancial fins al punt de no poder utilitzar el guant.

Escollir el tipus de guant també passa a conèixer exactament quina part de la mà volem protegir. Quina part de la mà haurà d'exercir una pressió més gran? Quina part del guant patirà un major desgast? ¿Es precisa de protecció al dors i al revers del guant? Necessitem la mateixa protecció a les dues mans? Ens mantindrem recolzats durant la manipulació? Necessitem maneguet de protecció que es solapi amb el nostre vestuari laboral? Respondre a totes aquestes preguntes (i moltes més) és, sens dubte, una obligació per a tot aquell que vulgui comprar un guant de treball.

Tipus de categories dels guants de seguretat:

Els equips de protecció individual es divideixen en 3 categories, I, II, i III, en funció del risc o perill que se sotmetin. Així, com els guants de seguretat s'engloben dins dels EPI també es classifiquen en les 3 divisions:

Guants de Categoria I: engloba aquells guants de disseny senzill, que protegeixen contra riscos de caràcter lleu. Es recomana que el propi treballador jutgi per si mateix de la seva eficàcia contra riscos mínims i els efectes quan siguin graduals i, per tant, poden detectar-se a temps i sense perill. Trobem dins d'aquesta divisió, a manera d'exemple, els guants de jardineria, els guants de protecció tèrmica (no superiors als 50°C) i els guants de protecció enfront de solucions diluïdes de detergents.

Guants de categoria II: inclou aquells guants que protegeixen contra riscos que no siguin mortals o que puguin causar lesions greus o molt greus per a l'usuari. Per tant, protegeix dels riscos intermedis més habituals en la indústria, per exemple, del perill mecànic dels quals es troben, a tall d’exemple, els guants mecànics, els guants tèrmics (no superiors a 100°C), els guants de protecció davant moto serres, els guants de protecció al fred i els guants de soldadors.

Guants de categoria III: guants de disseny complex, destinats a protegir l'usuari de tots aquells perills mortals que puguin danyar greument o de forma irreversible la salut, sense que pugui descobrir a temps el seu efecte immediat. Per exemple, en aquesta categoria s'inclouen els danys per productes químics i, per tant, els guants de protecció química, els de protecció tèrmica (superior a 100ºC) i els guants ignífugs per a bombers.

Pictogrames de marcat dels guants:

Guants amb marcatge CE.

 Guants amb marcatge CE

El marcatge CE en un guant és indispensable per a la comercialització del mateix. El marcatge ens dóna conformitat que correspongui a una de les tres categories: I, II o III.

Guants amb marcat EN 388

Guants amb marcat EN 388

Els guants amb marcat EN388 ens exposen la seva protecció davant de riscos mecànics.

Aquest pictograma porta implícit els valors i criteris de protecció contra les accions físiques i mecàniques en referència a l'abrasió, tall, esquinç i perforació.

El pictograma mostra un martell sobre una superfície plana sota. Sempre es visualitzarà amb 4 xifres corresponents a les 4 accions físiques i mecàniques descrites anteriorment:

a) Resistència a l'abrasió, indica el nombre de cicles necessaris per desgastar el guant. A major nombre de cicles, major capacitat de durabilitat del guant. Es mesura en cicles encara que es mostra en un índex de l'1 al 4 segons les taules comparatives (intervals). Valor màxim: 4. Valor mínim 1.

b) Resistència al tall per fulla, segons el nombre de cicles determinarà la protecció al tall segons el nivell donat. També es mesura en cicles encara que es mostra en un índex de l'1 al 5 segons les taules comparatives (intervals). Valor màxim: 5. Valor mínim 1.

c) Resistència a l'esquinçament, segons la força necessària per estripar una part del guant. Es mesura en Newtons encara que es mostra en un índex de l'1 al 4 segons les taules comparatives (intervals). Valor màxim: 4. Valor mínim 1.

d) Resistència a la perforació, segons la força necessària per perforar una part del guant amb un punxó normalitzat. Es mesura en Newtons encara que es mostra en un índex de l'1 al 4 segons les taules comparatives (intervals). Valor màxim: 4. Valor mínim 1.

Guants amb marcat EN 407

Guants amb marcat EN 407

Els guants EN407 ens protegeixen contra riscos tèrmics (sigui la calor i/o foc). El seu pictograma ve representat per un foc cremant sobre d'una barra horitzontal. Normalment els nivells de rendiment del guant es mostren en 6 números o xifres sota el pictograma.

Es donen per aquest ordre:

- Comportament davant del foc

- Contacte amb calor

- Calor per convecció

- Calor radiant

- Petites esquitxades de metall fos

- Grans quantitats de metall fos

Guants amb marcat EN 374 (Químic i Bacteriològic)

Guants amb marcat EN 374 (Químic i Bacteriològic)

Guants amb marcat EN347 són homologats per combatre contra els productes químics i els microorganismes. Normalment el pictograma es mostra com un recipient de laboratori mig ple amb fums tòxics a la part superior. El pictograma ha d'anar acompanyat d'un codi de 3 dígits (3 lletres). Aquest codi es refereix a les lletres de codi de 3 productes químics (d'una llista de 12 substàncies químiques definides com a estàndard), per a les quals s'ha obtingut un temps de protecció d’almenys 30 minuts.

Lletra - Substància química

A - Metanol

B - Acetona

C - Acetonitril

D - Diclorometà

I - Disulfur de carboni

F - Toluen

G - Dietilamina

H - Tetrahidrofurà

O - Acetat d'etil

J - n-Heptan

K - Hidròxid de sodi (40%)

L - Àcid sulfúric (96%).

Guants amb marcat EN 1149

 Guants amb marcat EN 1149

Els guants de seguretat EN 1149 protegeixen davant riscos elèctrics. Per això aquesta norma específica els requisits i mètodes d'assaig per als materials utilitzats en la fabricació de guants que dissipen l'electricitat per evitar descàrregues electrostàtiques.

Guants amb marcat EN 511

 Guants amb marcat EN 511

Els guants amb el pictograma del floc de neu (EN511) ens ofereixen protecció contra el fred. La normativa mesura exactament 2 aspectes fonamentals:

- Com el material del guant combat el fred.

- Quina capacitat de té el guant d'aïllar el fred.

El pictograma vindrà definit per 3 dígits segons el seu rendiment i característiques de fabricació:

El primer dígit fa referència al fred convectiu, amb un nivell de rendiment del 0-4. El segon dígit fa referència al fred per contacte, també amb un nivell màxim de 4 i mínim del 0. Finalment el tercer mostra la capacitat aïllant del guant en termes de permeabilitat de l'aigua obtenint un 1 si la penetració de l'aigua és nul·la després de 30 minuts i obtenint un 0 si existeix penetració d'aigua després de 30 minuts.

Guants amb marcat EN 381-7

 Guants amb marcat EN 381-7

Aquells guants que vulguin protegir-nos contra serres de cadena o similars han de portar marcat dit pictograma.

Guants amb marcat EN 60903

 Guants amb marcat EN 60903

Els guants amb aquest pictograma protegeixen davant riscos dielèctrics. És obvi que per protegir-se dels riscos elèctrics es requereixi l'ús de guants especials. Aquests guants han de ser fabricats i aprovats d'acord amb la norma EN 60903 i són els únics guants que s'han d'utilitzar quan, per mínim que sigui, hi hagi el risc. De totes maneres hem d'encertar en la nostra decisió pel que fa a què guant ofereix la millor protecció i per a això és important saber quin nivell de tensió pot passar, és a dir, a quanta electricitat ens podríem sotmetre i fins a quin punt el guant ens ha de proporcionar seguretat.

A continuació es mostra una taula resum que ens mostra la tolerància de cada nivell de guant davant d'un voltatge elèctric específic. Com es pot comprovar hi ha 6 tipus de classes (de la 00 a la 4), cadascuna compatible per a un nivell de voltatge diferent.

 

Classe del guant

Provat en

Aprovat per treballar per sota de

00

2.500 V

500 V

0

5.000 V

1.000 V

1

10.000 V

7.000 V

2

20.000 V

17.000 V

3

30.000 V

26.500 V

4

40.000 V

36.000 V

 

Guants amb marcat EN 1082

 Guants amb marcat EN 1082

Les peces amb aquest pictograma protegeixen davant talls i punxades produïdes per ganivets. S'engloben en aquesta categoria els guants de malla metàl·lica i els protectors dels braços.

Quan la integritat física contra punxades i talls està en joc hem d'assegurar-nos que disposem d'un guant EN1082. Habitualment s'usen en aquells tipus de treball com ara en indústria alimentària quan tallem, mitjançant un ganivet, movent d'un costat a l'altre apropant cap a la mà i el braç propi o d'un altre treballador. Alguns exemples d'ús d'aquests guants són en carnisseries, indústries alimentàries, manipulació de carn, peix o marisc, en cuines, supermercats i en restaurants amb manipulació directa de l'aliment. No obstant això, no solament protegeixen contra la indústria alimentària, també s'utilitzen per protegir a la indústria plàstica, del cuir, indústria tèxtil o fins i tot del paper, sent, el tall per ganivet, una activitat de risc.

Guants amb marcat EN 10819

 Guants amb marcat EN 10819

Els guants amb aquest pictograma ens ofereixen una protecció contra possibles vibracions. La normativa implica que els guants no hauran de millorar vibracions amb una freqüència moderadament forta (entre 31.5 Hz a 200 Hz). En canvi, davant una vibració d'alta freqüència (entre 200 Hz a 1250 Hz) els guants tenen l'obligació de reduir el nivell de vibració en un 40%.

Guants amb marcat EN 659

 Guants amb marcat EN 659

Són els guants de protecció per a bombers. Aquesta norma defineix els requisits de rendiment mínim i mètodes d'assaig per als guants que sovint utilitzen els bombers, uns guants de protecció per a operacions especials contra incendis.

Guants amb marcat EN 12477

 Guants amb marcat EN 12477

La EN 12477 regula els guants de soldadura. Aquesta norma descriu com els guants s'han dissenyat per garantir protecció tant per la mà com per l’avantbraç, en tot tipus de tasques de soldadura o treballs similars. Gràcies a ella garantim que els guants de soldadura ofereixin una resistència a les petites esquitxades de metall fos, a l'exposició de petita durada a la calor convectiu i a la calor radiant.

A més, els guants de soldadura també han de proporcionar protecció contra riscos mecànics.

S'exigeix la diferenciació dels guants de soldador mitjançant 2 tipus (A i B).

Els guants de soldadura del Tipus A es refereixen als guants que proporcionaran una major protecció contra la calor.

Els guants del Tipus B es refereixen a aquells que ofereixen una menor protecció contra la calor. A més, són més flexibles i elàstics.

Què és el nivell de prestació d'un guant?

Anteriorment, i de forma particular segons la norma i pictograma que ens trobàvem, ja s'avançava tal informació. El nivell de prestació d'un guant es defineix com el nombre que designa la classificació o la jerarquia o rang de prestació mitjançant el qual es poden regular els resultats d'un assaig.

Per tant, un nivell alt de prestació correspon amb una major protecció. No obstant això, hem de ser conscients que els nivells de prestació estan basats en els resultats obtinguts en un laboratori, la qual cosa estan acuradament elaborats però poden diferir lleugerament de les condicions reals i físiques del lloc de treball en qüestió que ens trobem.

Essent una classificació importantíssima per comparar dos guants entre si, permeten als fabricants millorar dia a dia, i als consumidors a triar el guant més adequat per a les seves aplicacions. Sempre, coneixent els mínims defectes dels assajos, es recomana realitzar les proves in situ, per “reconfirmar” l'aptitud del guant per a la tasca i l'entorn específic.

La classificació dels nivells de prestació va de 0 a 4, de 0 5 o fins i tot de 0 a 6. El nivell 0 implica que el resultat està per sota del valor mínim establert per al risc donat mentre que 4, 5 o 6 representa la major puntuació possible i, per tant, el més efectiu.

Què significa el nivell X de prestació d'un guant?

És important destacar que quan apareix un signe X (sota el pictograma en qüestió), en lloc d'un nombre, vol dir que el guant no ha estat sotmès a l'assaig, que el mètode no és adequat per al disseny o material del guant o bé que està a l'espera de rebre les homologacions.

La talla d'un guant de treball

Ben sabut és que escollir la talla de qualsevol peça és ni més ni menys que fonamental. En el cas dels guants no és una excepció, a ningú se li ocorre triar un guant d'una talla que no sigui la seva i és per això que les talles dels guants de treball han estat normalitzades de manera que s'ajustin a la gran massa treballadora.

 Com triar un guant de treball

Per a la seva informació, cada guant ha de portar marcada la talla corresponent a la mà a la que s'ajusta i el sistema de numeració que s'utilitza és la designació convencional de la talla de la mà. Aquesta corresponent a la circumferència de la mà expressada en polzades pel que es tradueix a les talles conegudes per tots els consumidors de guants: 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

De manera orientativa, en la següent taula es recullen les mesures o dimensions per talla més estàndards, encara que simplement és de manera orientativa ja que cada guant pot tenir les seves peculiaritats:

Talla del guant Circumferència de la mà en mm Longitud de la mà en mm Longitud mínima del guant en mm

 

Talla del guant

Circumferència de la mà en mm

Longitud de la mà en mm

Longitud mínima del guant en mm

3

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

 

Així, és més que important seleccionar la talla adequada per satisfer les propietats del guant. És obvi que un guant no pot oferir les màximes prestacions en matèria de tacte si el guant no s'ajusta perfectament a la mà.

Incorporacions per millorar un guant de treball:

Un guant de treball de pot estar fabricat amb diferents incorporacions per millorar o per ajustar-se en una tasca específica. Entre les moltes incorporacions que els fabricants realitzen (recollint les opinions dels consumidors) volem destacar les següents, per ser les més comunes i preferides pels nostres clients:

- Guants antiestàtics: adaptació del guant (materials del guant) per dissipar les càrregues elèctriques.

- Guants recoberts: habitualment per a aquells que es fabriquen amb una base de fibres tèxtils que es puguin recobrir o impregnar de materials amb nitril, poliuretà, làtex, cautxú ... Gràcies al recobriment s'aconsegueix una major protecció mecànica, química així com una adherència en sec i humit que el guant no podria satisfer.

- Guants amb resistència als productes químics: els guants contra riscos mecànics també poden presentar, en alguna mesura, cert grau de resistència a alguns productes químics. Aquesta resistència addicional pot ser interessant quan a més de requerir la protecció mecànica pot barrejar-se amb productes químics, com ara greixos i olis.

- Guants sense costures: no és especialment una incorporació tot i que sí que és un element diferenciador d'un guant en quan a la seva fabricació. Aquests guants estan tricotats sense costures pel que augmenten considerablement la qualitat en tacte i manipulació.

 

Guants de treball per matèries primeres:

Guants de treball de pell

La pell segueix sent una de les matèries primeres més utilitzades per a la fabricació de guants de treball. La seva gran versatilitat i facilitat de manipulació permet fabricar el guant amb unes prestacions òptimes. En general trobem dos tipus de pell: pell serratge i pell flor, diferenciant-se entre si per ser la part interna o externa de la pell. Un guant de pell flor, majoritàriament, ofereix un tacte més suau i unes propietats de resistències mecàniques adequades.

Un cop diferenciades les tipus de pell, és important destacar les diferents parts de la pell. La qualitat d'aquesta dependrà de moltíssims factors entre els quals recalquem el tipus d'animal, la seva edat i la part del cos d'on s'extregui. Per exemple, hi ha guants amb pell “crupón”, falda, coll i culata. El crupón correspon a la part central del llom de l'animal i sol ser la part de més qualitat.

També hi guants fabricats de pells sintètiques, molt millorats en aquests últims anys, que aconsegueixen satisfer l'usuari amb unes prestacions similars a la pell natural i amb unes resistències iguals o fins i tot majors per la manipulació sintètica durant la fabricació.

De quins tipus de pells es pot fabricar un guant?

- Guant de pell de cabra: ofereix una pell suau i flexible, amb un tacte més que agradable. No obstant això no és la millor pell per aconseguir altes propietats mecàniques.

- Guant de pell d'ovella: ofereix una pell similar a l'anterior (pell de cabra) però augmentant clarament la suavitat. Òbviament en disposar de més suavitat disposarà de menys propietats mecàniques.

- Guant de pell de boví: és coneguda com la pell de més qualitat de totes. Amb una excel·lent resistència a l'abrasió, al tall, a la perforació i l'esquinçament. Considerat com una de les millors pells per a la fabricació de guants de treball.

- Guant de pell de búfal: també d'alta qualitat encara que inferior a l'anterior pel que fa a resistències mecàniques.

- Guant de pell de porc: externament es pot diferenciar per tenir porus a la superfície. Les seves qualitats mecàniques són inferiors als de pell de búfal i, per tant, als de boví.

Guants de treball amb fibres tèxtils:

Guants de cotó: matèria primera que prové d'una fibra natural de tacte agradable i transpirable. El cotó també contribueix a que un guant sigui antial·lèrgic i amb unes propietats tèrmiques aïllants.

Guants de niló: matèria primera molt utilitzada per a la fabricació de guants per la seva facilitat de recobriment. Es tracta d'un polímer sintètic que pertany al grup de les poliamides. És elàstic i s'obtenen bones propietats mecàniques.

Guants de polièster: material sintètic que ofereix una adequada resistència mecànica. És fàcil combinar-ho amb altres fibres naturals com el cotó.

Guants de fibra de vidre: tal com es detalla, inclou fibra amb vidre fos per augmentar considerablement la resistència mecànica al tall.

Guants de Kevlar: fibra sintètica que prové de la para-amida, resistent al tall i a la calor. Es defineix com 5 vegades més resistent que el fil d'acer, sempre amb igualtat de pes.

Guants de fibra spandex o lycra: fibra fabricada a partir d'elastà que ens permet gaudir d'un guant molt elàstic.

El recobriment d'un guant de fibres tèxtils:

 

Els guants descrits anteriorment habitualment són recoberts amb diferents composicions per aconseguir una protecció específica davant d'una situació o aplicació concreta.

Només es poden cobrir els guants fabricats amb fibres tèxtils, naturals o sintètiques i per aconseguir aquests efectes s'utilitzen, en la majoria dels casos:

- Recobriment de làtex natural: el làtex natural és excel·lent davant àcids i sals. És enemic dels greixos i es degrada per l'efecte de la calor. És important avisar els usuaris que poguessin ser al·lèrgics a les proteïnes del làtex.

- Recobriment de neoprè: fabricat de forma sintètica per aconseguir prestacions similars a les del làtex natural. El resultat és un neoprè resistent a greixos, olis i dissolvents.

- Recobriment de nitril: compost sintètic provinent del làtex. Alta resistència als greixos, olis i a diferents tipus de dissolvents.

- Recobriment de PVC: material sintètic que prové de la barreja altres materials també sintètics. El recobriment del PVC és resistent a alcohols  encara que no és recomanable per a acetones ni hidrocarburs.

Tipus d'acabats interiors d'un guant de treball:

- Guants setinats: acabat interior llis i brillant.

- Guants empolsats: guants acabats amb pols interior (lleugerament empolsats) per posar-se i llevar-se el guant amb més facilitat. La pols és de midó.

- Guants flocats: acabat interior amb floca de cotó. Normalment curta o molt curta. Augmenta el confort i és confortable al tacte. És útil ja que absorbeix la suor.

- Guants clorats: el guant és rentat amb aigua clorada. Serveix per reduir el risc d'al·lèrgies en els guants de làtex.

Guants de treball per aplicacions

Guants per a riscos mecànics:

Ideals per a construcció, ceràmica, transport, agricultura, jardineria, en maneig de petites peces o components, acoblat en general, mecanitzat, pintura, instrumentació i elements de precisió. També en treballs mecànics amb risc de tall. Alguns d'ells totalment aptes per treballar en condicions humides com ara recollida de vidre o escombraries, reciclatge o embotellat.

Es podran triar també guants per a la manipulació o fabricació de ceràmiques, en pesca o conserveres així com a cultiu de crustacis. És recomanable adonar-se si el guant en qüestió és vàlid també per a baixes temperatures ja que alguns d'ells poden servir-nos.

Molts guants per a riscos mecànics són utilitzats per a automoció, empaquetat, inspecció, en la indústria electrodomèstica o en la indústria tèxtil (especialment en tapisseries). Les seves característiques basades en una resistència més gran que un guant convencional permeten treballar còmodament amb ells, essent una peça fonamental insubstituïbles.

Una altra característica fonamental que cal conèixer és si el guant és apte per a alimentària o restauració (amb el segell de restauració) el que implica que es poden manipular aliments amb ells. Alguns combinen aptitud per a alimentació i alta resistència al tall per aconseguir ser el màxim d'eficients en indústries com escorxadors, peixateries, carnissers o similars.

Aquells guants amb un codi de resistències mecàniques amb 4 en resistència a l'abrasió poden utilitzar-se en ferrallistes i en blocs de ferro i bigues. Aquests guants solen tenir una doble capa de nitril per augmentar en resistència mecànica en totes les tasques de la indústria mecànica.

La metal·lúrgica i la mineria també són dos sectors que utilitzen guants de risc mecànic. Normalment amb un pes del guant major (pes mitjà o alt) i amb acabats una mica més rugosos. Gràcies a això es poden utilitzar en els materials abrasius de la indústria ferroviària. A diferència dels guants de cuir (fa uns anys utilitzats) obtenen un major rendiment i durada.

També ocupen el seu espai els guants especials per a condicions seques on el control de qualitat sigui d'alt rigor. Les comprovacions en matèria de qualitat en acoblats elèctrics o en la fabricació de peces per a un vehicle poden ser dos vàlids exemples. En el camp de l'electrònica o automotriu per disposar d'unes prestacions més que lleugeres i amb un tacte súper apreciable.

D'altra banda també trobem guants de pell flor boví lleugers ideals per a conductors de vehicles o camions, aquests mantindran les seves òptimes qualitats sempre en sec.

Finalment també és convenient esmentar aquells que ofereixen una protecció total en matèria de tall, seguretat màxima 5 de 5 punts perquè aquells treballs tan exigents i amb un risc altíssim de tall.

Guants per a altes temperatures:

Treballar en ambients molt càlids és un factor importantíssim per determinar les propietats més apropiades del guant. Resistir a molt altes temperatures no és tasca fàcil i el guant ha d'estar ben preparat per a permetre realitzar el treball de l'usuari amb la total seguretat i eficiència possible.

Guants amb aïllament tèrmic totalment folrats són els més utilitzats en treballs de soldadura o caldereria. També en foses, alts forns, a la petroquímica... amb cosits Kevlar aptes per a temperatures de fins a 350ºC.

En aquesta categoria de guants trobem usos en ocupacions com ara la indústria mecànica, en manteniment, galvanoplàstia i manipulació amb líquids calents.

Fins i tot hi ha uns tipus de guants amb una protecció realment extrema cap a les altes temperatures en els quals s'inclou la para-aramida i malla metàl·lica en el mateix guant i són aptes per a una temperatura màxima de 500ºC.

La majoria d'aquests guants incorporen un maneguet més o menys llarg de seguretat, per minimitzar el risc d'esquitxades de metall fos.

Guants per a baixes temperatures:

Els guants tèrmics freds són la nostra salvació quan es pretén seguir treballant en unes temperatures molt baixes amb un mínim de confort. La tecnologia emprada per a la seva fabricació ha millorat moltíssim per aconseguir uns guants lleugers i aptes per a treballs que mai no hauríem imaginat.

Normalment són guants hidrofugats (resistència a l'aigua), aptes per a treballs a l'interior i a l'exterior.

Una gran quantitat de llocs de treball com ara construcció, enginyeria, transport, agricultura, jardineria, treballs a la intempèrie... utilitzen guants similars.

Òbviament en cambres frigorífiques i processos alimentaris amb productes semi congelats són d'ús comú.

Hi guants per a baixes temperatures de fins a -40ºC encara que els més comuns es mouen entre -20ºC i -10ºC.

Guants per a riscos elèctrics:

El perill que comporta tractar amb l'electricitat en general fa que els guants per a riscos elèctrics siguin importantíssims per a la salut del treballador.

Guants per a treballs en tensió on es fan servir els millors materials i millors tractaments de fabricació.

Normalment els guants elèctrics són numerats (cadascun, individualment) ja que han estat provats un a un obtenint el seu certificat de qualitat.

Guants per a riscos químics:

Els guants de protecció per a productes químics o tòxics són indispensables per treballar segur en tot moment.

La indústria química i la farmacèutica són les que més utilitzen aquests tipus de guants, encara que en galvanoplàstia, petroquímica, indústria metàl·lica i en la indústria automotriu també són fidels consumidors ja que tracten materials abrasius i tòxics comunament.

Guants industrials:

Els guants de la indústria per excel·lència.

Utilitzats en la indústria de envasats, en processos de carns i peixos, en neteges, en escorxadors, en la indústria agrícola, en la construcció, en jardineria (pesticides), en pintures... essent majoritàriament fabricats de làtex, de neoprè o de nitril flocat.

Guants d'un sol ús:

Encara que fins ara no hem tractat el tema dels guants d'un sol ús és important esmentar ja que és fonamental per a la indústria farmacèutica, en electrònica, la manipulació d'aliments, etc.

Reduir els riscos de contaminació i augmentar la higiene són les seves principals funcions. Els guants sol ús de làtex, de nitril, de vinil, polietilè... són utilitzats en hospitals, laboratoris, en neteges, en pintures, en jardineria, en teràpies, en diagnosi o en el maneig d'aliments. Són una categoria de guants específica i molt comuna entre els quals hi ha una gran varietat. Els convidem a conèixer les diferents opcions visitant l'apartat de la nostra web "Guants d'un sol ús".

Vídeo del procés de fabricació d'un guant:

A continuació els vam mostrar un vídeo corporatiu de la fàbrica de guants de Gahibre on des del segon 33 fins al minut 3 es pot veure diferents fases de la fabricació de guants.

 

 

Fonts:

Elaboració pròpia.

Wikipedia.

Linkedin.

Ministeri de Traball Espanyol.

Gahibre.