Guants de protecció

Guants de protecció o guants de seguretat: guants de treball de tots els tipus. Els guants formen part del què coneixem com EPIs (equips de protecció individual) i, com a tal, es classifiquen segons els riscos que cobreixen: Categoria I – Guants per riscos menors. Els guants inclosos en aquesta categoria cobreixen les exigències generals pel què fa els guants de protecció. Categoria II – Guants per riscos intermedis. S'inclouen en aquesta categoria els: - Guants de protecció contra riscos mecànics (EN 388:2003): Resistència al palmell de la mà a l'abrasió, al tall, a la esquinçament i a la perforació (s'indica el nivell de resultat de cada risc). - Guants de protecció contra el fred (EN 511:2006): Resistència al fred convectiu, al fred de contacte i permeabilitat a l'aigua. - Guants de protecció contra riscos tèrmics (EN 407:2001): Resistència a la flama, a la calor de contacte, a la calor convectiu, a la calor radiant, a petites projeccions de metall en fusió i a importants projeccions de metall en fusió. Categoria III – Guants per a riscos irreversibles. Guants que compleixen amb les exigències de la EN420: 2003 i tenen cert nivell de protecció contra els microorganismes (EN374-2: 2003) i contra els productes químics (EN374-3: 2003).

Filtres actius