Maniguets de protecció

Maniguets de protecció al braç. Complement per treballs amb risc. Protecció del vestuari o de la pell contra la humitat, el foc, guspires, esquitxos diversos, talls, abrasió... Els pot trobar de diferents materials per adequar-se a l’ús pel qual estan destinats: PVC, polietilè, PVC amb suport tèxtil, pell serratge, fibres antitall Kevlar, fibres sintètiques... Element de protecció individual utilitzat en neteges diverses, foneries, treballs amb productes químics o nocius, soldadures, alimentària, sales de munyiment, etc.

Filtres actius